Pojistitel - člen ČKP

 
Česká kancelář pojistitelů
 

Česká kancelář pojistitelů byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jako profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Více informací o České kanceláři pojistitelů naleznete ZDE.

 

Zákonný příspěvek nepojištěných

Podle § 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jsou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení), počínaje 1. lednem 2009 povinni České kanceláři pojistitelů uhradit zákonný příspěvek do Garančního fondu za každý den, kdy není vozidlo pojištěno.

Více informací o zákonném příspěvku nepojištěných získáte:

- na informační telefonní lince 221 772 773
- na www.bezpojisteni.cz - obecné informace
- v on-line přístupu - pro řešení konkrétních případů

Na zaslanou výzvu k zaplacení příspěvku do GF je třeba reagovat do 30 dnů!

 
On-line přístup pro řešení konkrétních případů

Obdrželi jste výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu?

 
  informační středisko pro poškozené

Česká kancelář pojistitelů byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jako profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

 
  • Více o významu a roli informačního střediska naleznete ZDE.

  • Vstup do informačního střediska ČKP naleznete ZDE.

Nástroj umožňující dotaz poškozených na pojištění vozidla dle Registrační značky ( SPZ ) a data dopravní nehody je i nadále v nezměněné funkčnosti , ale nové grafické úpravě k dispozici ZDE.


Povinné členství v ČKP
 

Povinné členství v ČKP vzniká pojistiteli se sídlem na území ČR nebo pobočce pojistitele z třetího státu ( pojistitel se sídlem mimo členské státy EU a státy tvořícími Evropský hospodářský prostor) pravomocným rozhodnutím České národní banky, kterým mu bylo uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti.

Naproti tomu zahraniční pojistitel z jiného členského státu EU nebo států tvořících Evropský hospodářský prostor (tj. pojistitel se sídlem v jiném členském státu EU nebo státu tvořícím Evropským hospodářský prostor, provozující pojištění odpovědnosti v ČR buď na základě práva zřizovat pobočky (právo usazení se – „freedom of establishment“) nebo na základě práva dočasně poskytovat služby – „freedom of services“ na území jiného členského státu ) se stává členem ČKP až dnem zahájení činnosti v tomto pojistném odvětví na území ČR.

Na internetových stránkách ČNB (
www.cnb.cz) naleznete v seznamu pojišťoven s povolením provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla také pojišťovny  se sídlem v členském státu EU nebo státu tvořícím Evropský hospodářský prostor ,které jsou oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti v zemi svého sídla a splnily podmínky pro provozování pojištění odpovědnosti na území ČR, avšak dosud tuto činnost v ČR nezahájily, tudíž nejsou členy ČKP. Z toho pak plyne možný rozdíl mezi výčtem pojišťoven oprávněných provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na internetových stránkách ČNB a výčtem členů ČKP na našich internetových stránkách.