Zelená karta je jediný mezinárodně v Evropě uznávaný doklad o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zelená karta jednak umožní prokázat, že řidič příslušného vozidla má v pořádku pojištění odpovědnosti, jednak umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění.

Zelená karta obsahuje na první straně zelené karty rozeznávací značky států, které jsou členy Rady kanceláří. Podmínkou platnosti zelené karty v té které zemi pak je, aby její rozeznávací značka nebyla v této rubrice přeškrtnuta.Podle § 6, odst. 5), 6) zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění, je obligatorní a dobrovolná územní platnost pojištění odpovědnosti stanovena pro území všech členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP) a pro území všech dalších států uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí (MF).

Členské státy EHP

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a pro účely zelenokaretního systému i Švýcarsko.

Další státy stanovené prováděcí vyhláškou MF

Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

Státy v prováděcí vyhlášce MF neuvedené

Protože ČKP uzavřela prováděcí dohody k Interním Pravidlům se všemi členy Rady kanceláří, zelená karta umožňuje vstup i na území těchto států:

Ázerbájdžán (s účinností od 1. 1. 2016), Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko (s účinností od 01.01.2009), Tunisko

A to za předpokladu, že jejich rozeznávací značka není přeškrtnuta. V seznamu států v prováděcí vyhlášce MF však tyto státy uvedeny nejsou, a proto je na rozhodnutí pojistitele – člena ČKP, zda pojištění odpovědnosti na území těchto států rozšíří nebo ne.

Kosovo

Pro území Kosova neplatí žádné zelené karty a ani jiné doklady podobného charakteru. Pro území Kosova, které je pod správou OSN, platí i nadále rozhodnutí Administrativní mise OSN na území Kosova (dále jen „UNMIK“) o zavedení hraničního pojištění vozidel vstupujících na území Kosova, z něhož vyplývají následující skutečnosti:

  • Při vstupu na území Kosova se od řidičů všech cizozemských vozidel vyžaduje doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, platný pro území Kosova, nutný k umožnění vstupu vozidla na území pod kontrolou UNMIK. Takový doklad lze získat pouze uzavřením hraničního pojištění, jehož sazby pojistného a pojistné podmínky byly určeny UNMIK. Toto hraniční pojištění odpovědnosti lze uzavřít na určených hraničních přechodech Kosova prostřednictvím pojistitelů pověřených UNMIK a jeho územní platnost se vztahuje pouze na území Kosova. Pro území Kosova neplatí žádné zelené karty a ani jiné doklady podobného charakteru.
  • Povinnost uzavřít hraniční pojištění při vstupu na území Kosova se nevztahuje na vozidla OSN - UN a KFOR.