Jaké vozidlo musí mít pojištění?

Nový zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, účinný od 1. 4. 2024 stanovuje povinnost mít uzavřenou smlouvu o povinném ručení u vozidla s výhradně mechanickým (motorovým) pohonem schopným jet rychlostí vyšší než 25 km/h a rovněž u vozidel, která jedou rychleji než 14 km/h a jejichž provozní hmotnost překračuje 25 kg.

Pojištěné tak musí být některé kategorie elektrokoloběžek, motorová golfová vozítka, zahradní traktůrky, zemědělské malotraktory, ale stejně tak i jednokolky (onewheel), dvojkolky (segway, gyroboard) a standardní trojkolky, které přesahují výše uvedené hodnoty.

Kdo má odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidel?

Odpovědnost za újmu způsobenou provozem vozidel má provozovatel. Nový zákon proto změnil i osobu, která má povinnost zajistit pojištění vozidla – nově jím je výhradně provozovatel. V naprosté většině případů je vlastník shodný s provozovatelem, proto k žádné faktické změně nedochází. Více informací naleznete ZDE.

Existují nějaké výjimky?

Výjimka se týká například elektrokol. Pro kola, jejichž motor vykonává pouze pomocnou úlohu při šlapání, povinné ručení zavedeno nebylo. Další výjimky se týkají motokol a mopedů, kde motor zabírá jen při šlapání. Výjimka se vztahuje také na invalidní vozíky, které jsou výlučně užívány osobou s tělesným postižením.

Mezi kategorie s výjimkou patří rovněž vozidla nepodléhající registraci (např. zahradní traktůrky), která jezdí pouze na nepřístupném oploceném pozemku. U těchto vozidel ale výjimka zaniká ve chvíli, kdy je vozidlo použito na veřejně přístupném místě. V tom případě, pokud nemají uzavřené povinné ručení, hrozí pokuta 50 tisíc korun.

Co mám dělat, když mám elektrokoloběžku?

Pro elektrokoloběžky, podobně jako například pro segwaye či jiná vozidla poháněná výhradně mechanickou silou s vyšší konstrukční rychlostí než 25 km/h (nebo 14 km/h v případě hmotnosti větší než 25 kg) platí povinnost mít uzavřené povinné ručení, a to i v případě, že se jedná o vozidla neregistrovaná. Pokud jste vlastníky elektrokoloběžky a nejste si jisti jejími parametry, měly by být součástí dokumentace, kterou jste obdržel při koupi. Také je možné se případně obrátit na prodejce či výrobce.

Kde se nemohu s elektrokoloběžkou pohybovat?

Elektrokoloběžka je považována za jízdní kolo, a proto je zakázáno s ní jezdit po stezkách pro chodce, na chodníku, na přechodu pro chodce nebo v místě zákazu vjezdu jízdních kol. Na těchto místech platí povinnost elektrokoloběžku vézt. Elektrokoloběžky a jejich použití se ale mohou rozlišovat podle dalších kritérií.

Existuje povinná výbava pro elektrokoloběžku?

Elektokoloběžka musí mít ve výbavě nejméně dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední odrazku bílé barvy, zadní odrazku červené barvy a odrazky oranžové barvy na paprscích alespoň jednoho kola. Za snížené viditelnosti musí být elektrokoloběžka vybavena světlometem svítícím dopředu bílým světlem a zadní svítilnou červené barvy. Při jízdě na elektrokoloběžce rychlostí přes 25 km/h je vhodné používat cyklistickou přilbu. Přilba pro děti do 18 let je povinná!

Jak je to v případě zahradního traktůrku?

Pokud má zahradní traktůrek vyšší konstrukční rychlost než 25 km/h (nebo 14 km/h v případě hmotnosti větší než 25 kg), platí povinnost mít uzavřené povinné ručení, a to i v případě, že nepodléhá registraci. Výjimku mají ta neregistrovaná vozidla, která jsou provozována pouze v uzavřených prostorech nebo objektech, kam nemá veřejnost povolen přístup.

Jak lze vozidlo správně ve smlouvě identifikovat?

Vozidlo musí mít jednoznačnou identifikaci, například osvědčení o registraci vozidla, COC list. Vozidla nepodléhající registraci by měla mít alespoň technické osvědčení zvláštního vozidla nebo jinou dokumentaci od výrobce či prodejce. Pro jednoznačnou identifikaci je potřeba v tomto případě do pojistné smlouvy uvést výrobní či jiné identifikační číslo daného vozidla.

Podle čeho hledat pojišťovnu viníka, pokud jeho vozidlo nepodléhá registraci vozidel?

Vyhledávač informačního střediska ČKP umožňuje hledání nejen podle registrační značky vozidla, ale i podle identifikačního čísla vozidla a data nehody.

Je možné, že vozidlo, ač je řádně pojištěno, nebylo pomocí vyhledávače nalezeno? A proč?

ČKP disponuje pouze údaji, které obdrží od pojišťoven. Pokud není do ČKP údaj o pojištění dodán, není možné jej v databázi ČKP najít. To, že není nalezen žádný záznam, nemusí však znamenat, že vozidlo vyhledávané v informačním středisku ČKP bylo v době dopravní nehody nepojištěné. Obecně lze říci, že nenalezení záznamu je v současné době spíše výjimečné.

Co se děje, když je způsobena škoda nepojištěným vozidlem?

Poškozený má přímý nárok na plnění z garančního fondu ČKP, která mu škodu uhradí.

Jak uplatnit nárok na odškodnění u ČKP?

Postup je stejný, jako byste uplatňovali škodu u pojišťovny. Na stránkách www.ckp.cz/kontakt jsou uvedeny možnosti hlášení nových škod. Následně budeme poškozeného informovat o dalším postupu. Po doložení potřebných podkladů ČKP prokázanou škodu poškozenému vyplatí z garančního fondu.

Jak dlouho zpravidla trvá, než poškozeného ČKP odškodní?

Nároky za materiální škody jsou vyřešeny většinou velmi rychle, u škod na zdraví se naopak jedná o dlouhodobý proces, protože některé nároky jsou uplatnitelné až s odstupem času (např. ztížení společenského uplatnění zpravidla až po 1 roce od nehody, protože se musí vyčkat stabilizace zdravotního stavu). Pro odškodnění u ČKP ale platí stejné podmínky jako pro pojišťovny.

Jak ČKP postupuje vůči osobě odpovědné za nepojištěnou škodu?

Po výplatě plnění z garančního fondu poškozenému ČKP přímo uplatňuje vyplacenou částku u odpovědných osob, což jsou zpravidla společně a nerozdílně řidič a provozovatel vozidla. ČKP stanovuje přiměřenou lhůtu pro úhradu dluhu. Pokud ve stanovené lhůtě odpovědná osoba dluh neuhradí ani se s ČKP nedohodne na jiném způsobu úhrady, bývá zaplacení dluhu následně požadováno v soudním řízení, čímž dochází  k navýšení dluhu o náklady související s tímto řízením (soudní poplatek, ev. náklady vzniklé s právním zastoupením). Vůči těm, kteří dluh neuhradí ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu, je následně zahájeno exekuční řízení.

Z jakých zdrojů je garanční fond financován?

Do garančního fondu přispívají provozovatelé nepojištěných vozidel prostřednictvím tzv. příspěvku nepojištěných dle § 45 zákona č. 30/2024 Sb. Dalším zdrojem jeho financování jsou částky, které ČKP vymůže vůči osobám odpovědným za konkrétní způsobenou škodu a další přijaté náhrady dle § 71 tohoto zákona. Pokud by ani tyto prostředky nestačily, financují garanční fond členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků.

Je nutné, aby měl u sebe řidič motorového vozidla zelenou kartu pro případ kontroly Policie ČR?

Při silniční kontrole provádí příslušníci Policie ČR kontrolu pojištění odpovědnosti. Od 1. 10. 2024 budou kontrolu při provozu vozidla v ČR provádět dotazem do databáze ČKP. Od tohoto data není tedy potřeba předkládat zelenou kartu a ani ji s sebou ve vozidle vozit. Do zahraničí je ale stále nutné ji mít, prozatím ve vytištěné podobě, od 1. 1. 2025 bude postačovat PDF verze např. v mobilním telefonu.

Jaké jsou sankce pro toho, kdo nemá vozidlo řádně pojištěno?

  • Policista může při silniční kontrole přikázat řidiči vozidla jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v další jízdě.

  • Od správního orgánu hrozí provozovateli nepojištěného vozidla pokuta až do 50 000 Kč. Policie ČR může uložit pokutu také příkazem na místě. Bude-li vozidlo nepojištěno déle než 30 dní, správní orgán ho vyřadí z provozu podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb.

Ukládání těchto sankcí nespadá do kompetence České kanceláře pojistitelů. Sankce ukládají správní orgány (obecní úřady obcí s rozšířenou působností nebo Policie ČR).