Lze hledat pojišťovnu viníka i podle identifikačního čísla vozidla (VIN)?

Ne, vyhledávač Informačního střediska ČKP umožňuje pouze hledání dle registrační (poznávací) značky vozidla a dle data nehody

Je možné, že vozidlo, ač je řádně pojištěno, nebylo pomocí vyhledávače nalezeno a proč?

ČKP disponuje pouze údaji, které obdrží od pojišťoven. Pokud není do ČKP takový údaj dodán, není možné jej v databázi ČKP najít. To, že není nalezen žádný záznam, však neznamená, že vozidlo vyhledávané v Informačním středisku ČKP bylo v době dopravní nehody provozováno jako nepojištěné. Obecně lze říci, že nenalezení záznamu je  v současné době spíše výjimečné.

V jakém formátu lze zadávat registrační (poznávací) značku vozidla při vyhledávání pojišťovny vozidla v Informačním středisku ČKP?

Při zadání registrační (poznávací) značky vozidla není třeba dodržovat pevně stanovený formát, protože případné mezery či pomlčky, které se ve struktuře znaků mohou vyskytnout, jsou automaticky informačním systémem odfiltrovány. Proto není významné, zda je značka  zapsána ve tvaru např. AAA1111 nebo AAA 11-11 či případně AAA 11 11. Dotaz je dokonce zpracován i v případě chybného zápisu mezer či pomlček ve SPZ - např. AA A 111-1 apod.

Je možné, že jedna registrační (poznávací) značka byla v České republice přidělena na více automobilů?

Dvě různá vozidla stále ještě mohou mít v některých případech stejnou SPZ. Dřívější systém evidence motorových vozidel umožňoval přidělit jednu a tutéž alfanumerickou kombinaci SPZ v rámci různých kategorií vozidel odlišených barvami SPZ (např. černobílé, černožluté, žlutomodré apod.).

Co se děje, když škůdce způsobí škodu nepojištěným vozidlem?

Poškozený má podle § 9 a § 24 zákona č. 168/1999 Sb. přímý nárok na plnění z garančního fondu ČKP. Po výplatě plnění z garančního fondu poškozenému ČKP uplatňuje vyplacenou částku po nepojištěném škůdci. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěná osoba dluh neuhradí ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání, v další etapě pak soudům.

Z jakých zdrojů je hrazena škoda způsobená vozidlem bez povinného ručení?

Škoda je hrazena z garančního fondu ČKP. Do garančního fondu přispívají členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků, jejichž výše se určuje podílem pojišťoven na trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla měřeným počtem pojištěných vozidel v příslušných kategoriích.

Jak dlouho zpravidla trvá, než poškozeného ČKP odškodní?

Nároky za materiální škody jsou vyřešeny většinou velmi rychle, u škod na zdraví se naopak jedná o dlouhodobý proces, protože některé nároky jsou uplatnitelné až s odstupem času (např. ztížení společenského uplatnění zpravidla až po 1 roce od nehody, protože se musí vyčkat stabilizace zdravotního stavu). Pro odškodnění u ČKP ale platí stejné podmínky jako pro pojišťovny.

Jaká je výše garančního fondu, kdo do něj přispívá, podle jakých principů?

Roční objem výplat z garančního fondu se pohybuje kolem 300 milionů Kč. Do garančního fondu přispívají členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků, jejichž výše se určuje podílem pojišťoven na trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla měřeným počtem pojištěných vozidel v příslušných kategoriích. Členské příspěvky jsou stanovovány na kalendářní rok dopředu tak, aby byla zabezpečena likvidita garančního fondu ČKP (schopnost hradit splatné nároky poškozených).

Jak jsou ze škůdce následně vymáhány prostředky na úhradu způsobené škody?

Po výplatě plnění z garančního fondu poškozenému ČKP přímo uplatňuje vyplacenou částku po nepojištěném škůdci. ČKP stanovuje přiměřenou lhůtu pro úhradu dlužné částky nebo pro uzavření dohody o splácení. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěná osoba ani dluh neuhradí, ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání zejména inkasním společnostem (společnostem specializovaným na vymáhání pohledávek). Inkasní společnost kontaktuje nepojištěného škůdce a opět mu stanoví lhůtu k mimosoudní úhradě dluhu. Pokud ani tato lhůta není ze strany nepojištěného škůdce dodržena, zahajuje advokát soudní řízení. Někteří dlužníci platí až na základě pravomocného soudního rozhodnutí, čímž si ale celou věc prodražují, protože pak musí uhradit i všechny náklady soudního sporu včetně nákladů na advokáty. Vůči těm, kteří neplatí ani na základě pravomocného soudního rozhodnutí, nastupuje exekuce.

Co se stane, když škůdce při nehodě zemře?

ČKP uplatňuje pohledávku proti dědicům.

Jak se nezodpovědné chování majitelů vozidla bez povinného ručení dotýká poctivých plátců?

Poctiví plátci vlastně ze svého povinného ručení skrze pojišťovny dotují garanční fond, z něhož jsou poškozeným osobám vyplácena plnění. Čím více je těch, kteří povinné ručení nemají sjednané, tím více peněz i za ně musí poctiví plátci investovat. Každý poctivý řidič zaplatí do fondu za neplatiče cca 50–200 Kč ročně.

Je nutné, aby měl u sebe řidič motorového vozidla kromě zelené karty (jako dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel) i doklad o zaplacení povinného ručení, pro případ kontroly Policie ČR?

Podle § 16 odst. 1. písm. c) zákona č. 168/1999 Sb. se přestupku dopustí ten, kdo nepředloží při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie ČR zelenou kartu. Doklad o zaplacení povinného ručení není „dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“ a požadovat jeho předložení při kontrole ze strany Policie ČR nemá oporu v platné právní úpravě.

Je ČKP kompetentní k vyřízení škody, když škodu způsobila tramvaj?

Není, protože tramvaj se nenachází mezi vozidly vyjmenovanými v § 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb., takže se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nevztahuje na škody tramvajemi způsobené.

Jaké jsou sankce pro toho, kdo provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti?

  • Provozování vozidla bez pojištění - 5000 – 40000 Kč, v příkazním řízení - 5000 Kč
  • Neodevzdání SPZ do tzv. „depozita“ - Správní orgán vyřadí vozidlo z provozu dle zák.č. 56/2001 Sb.
  • Nepředložení zelené karty policistovi při silniční kontrole (sankce pro řidiče vozidla) - 1500–3000 Kč, v blokovém řízení - 1500 Kč

Řešení těchto přestupků nespadá do kompetence České kanceláře pojistitelů. Přestupky projednávají správní orgány, které i udělují pokuty.

Co dělat s vozidlem v případě smrti vlastníka nebo v případě zániku právnické osoby?

V případě smrti vlastníka vykonává povinnosti vlastníka vozidla jeho dědic a to až do okamžiku, než je pravomocně rozhodnuto o dědictví. Pokud je dědiců více, tak ten, který k tomu byl ostatními dědici pověřen. Pokud nebyl nikdo pověřen, pak tyto povinnosti vykonává soudem určený správce dědictví. V případě zániku právnické osoby povinnosti vlastníka vozidla vykonává její právní nástupce, likvidátor nebo správce konkurzní podstaty.