Podle čeho hledat pojišťovnu viníka, pokud jeho vozidlo nepodléhá registraci vozidel?

Vyhledávač informačního střediska ČKP umožňuje hledání nejen podle registrační značky vozidla, ale i podle identifikačního čísla vozidla a data nehody.

Je možné, že vozidlo, ač je řádně pojištěno, nebylo pomocí vyhledávače nalezeno? A proč?

ČKP disponuje pouze údaji, které obdrží od pojišťoven. Pokud není do ČKP údaj o pojištění dodán, není možné jej v databázi ČKP najít. To, že není nalezen žádný záznam, nemusí však znamenat, že vozidlo vyhledávané v informačním středisku ČKP bylo v době dopravní nehody nepojištěné. Obecně lze říci, že nenalezení záznamu je v současné době spíše výjimečné.

Co se děje, když je způsobena škoda nepojištěným vozidlem?

Poškozený má přímý nárok na plnění z garančního fondu ČKP, která mu škodu uhradí.

Jak uplatnit nárok na odškodnění u ČKP?

Postup je stejný, jako byste uplatňovali škodu u pojišťovny. Na stránkách www.ckp.cz/kontakt jsou uvedeny možnosti hlášení nových škod. Následně budeme poškozeného informovat o dalším postupu. Po doložení potřebných podkladů ČKP prokázanou škodu poškozenému vyplatí z garančního fondu.

Jak dlouho zpravidla trvá, než poškozeného ČKP odškodní?

Nároky za materiální škody jsou vyřešeny většinou velmi rychle, u škod na zdraví se naopak jedná o dlouhodobý proces, protože některé nároky jsou uplatnitelné až s odstupem času (např. ztížení společenského uplatnění zpravidla až po 1 roce od nehody, protože se musí vyčkat stabilizace zdravotního stavu). Pro odškodnění u ČKP ale platí stejné podmínky jako pro pojišťovny.

Jak ČKP postupuje vůči osobě odpovědné za nepojištěnou škodu?

Po výplatě plnění z garančního fondu poškozenému ČKP přímo uplatňuje vyplacenou částku u odpovědných osob, což jsou zpravidla společně a nerozdílně řidič a provozovatel vozidla. ČKP stanovuje přiměřenou lhůtu pro úhradu dluhu. Pokud ve stanovené lhůtě odpovědná osoba dluh neuhradí ani se s ČKP nedohodne na jiném způsobu úhrady, bývá zaplacení dluhu následně požadováno v soudním řízení, čímž dochází  k navýšení dluhu o náklady související s tímto řízením (soudní poplatek, ev. náklady vzniklé s právním zastoupením). Vůči těm, kteří dluh neuhradí ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu, je následně zahájeno exekuční řízení.

Z jakých zdrojů je garanční fond financován?

Do garančního fondu přispívají provozovatelé nepojištěných vozidel prostřednictvím tzv. příspěvku nepojištěných dle § 45 zákona č. 30/2024 Sb. Dalším zdrojem jeho financování jsou částky, které ČKP vymůže vůči osobám odpovědným za konkrétní způsobenou škodu a další přijaté náhrady dle § 71 tohoto zákona. Pokud by ani tyto prostředky nestačily, financují garanční fond členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků.

Je nutné, aby měl u sebe řidič motorového vozidla zelenou kartu pro případ kontroly Policie ČR?

Při silniční kontrole provádí příslušníci Policie ČR kontrolu pojištění odpovědnosti. Od 1. 10. 2024 budou kontrolu při provozu vozidla v ČR provádět dotazem do databáze ČKP. Od tohoto data není tedy potřeba předkládat zelenou kartu a ani ji s sebou ve vozidle vozit. Do zahraničí je ale stále nutné ji mít, prozatím ve vytištěné podobě, od 1. 1. 2025 bude postačovat PDF verze např. v mobilním telefonu.

Jaké jsou sankce pro toho, kdo nemá vozidlo řádně pojištěno?

  • Policista může při silniční kontrole přikázat řidiči vozidla jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v další jízdě.

  • Od správního orgánu hrozí provozovateli nepojištěného vozidla pokuta až do 50 000 Kč. Policie ČR může uložit pokutu také příkazem na místě. Bude-li vozidlo nepojištěno déle než 30 dní, správní orgán ho vyřadí z provozu podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb.

Ukládání těchto sankcí nespadá do kompetence České kanceláře pojistitelů. Sankce ukládají správní orgány (obecní úřady obcí s rozšířenou působností nebo Policie ČR).