Jak správně prodat nebo koupit vozidlo a nemít strach z cizích pokut

 

Znáte to. Auto má jít do světa. Našel se kupec, který nabídl přijatelnou cenu.
Plácnete si, předáte mu klíčky, dostanete peníze, rozloučíte se a „hotovo“.

Jenže co to? Za pár měsíců přijde upomínka na několik set za parkování. Nebo v horším případě několik tisíc za vážnější přestupek. Nebo exekuce za nezaplacené povinné ručení a k tomu několikamilionová škoda. Všechno na vaše jméno a vaše staré auto.

Přijde vám, že je to scéna z nějakého špatného filmu? Není. Ve skutečnosti se odborníci dnes a denně setkávají se situacemi, kdy po prodeji vozidla nedošlo k zápisu změny vlastníka v registru vozidel (dále jen „převod“) a původní majitel potom musí řešit všechny následky způsobené novým vlastníkem.

Jak tomu předejít a nestát se jednou z obětí, vám poradí náš expert Honza Červenka.

 

Písemná kupní smlouva

Při prodeji sepište kupní smlouvu, kterou si pečlivě uschovejte. Podepsaná kupní smlouva je jasným důkazem o prodeji.

Nevíte, jak na správný formát kupní smlouvy vozidla? Vzor kupní smlouvy lze snadno dohledat na internetu.

Převod v registru vozidel

Při prodeji vozidla je ve vašem nejvyšším zájmu zajistit, aby skutečně k převodu došlo.

Doporučujeme převést vozidlo co nejrychleji a osobně. V žádném případě se nespoléhejte na nového vlastníka, že vše vyřídí. Převod můžete provést na jakémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Ukončení povinného ručení

Povinné ručení nezaniká automaticky, je třeba tuto skutečnost oznámit pojišťovně.

 

Podpisem kupní smlouvy to nekončí

   V první řadě, ačkoliv to občanský zákoník pro platné uzavření kupní smlouvy výslovně nevyžaduje, doporučujeme o prodeji vozidla sepsat písemnou kupní smlouvu, kterou si pečlivě uschovejte.
Kupní smlouva musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:
 
 1. identifikační údaje smluvních stran = prodávajícího a kupujícího (min. jméno, příjmení, datum narození, úplnou adresu bydliště),
 2. identifikaci předmětu koupě = vozidla (uveďte min. dva identifikační údaje o vozidle, ideálně však registrační značku, VIN i číslo velkého technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla),
 3. datum prodeje,
 4. podpisy smluvních stran,
 5. kupní cenu, která však nemusí být stanovena výslovně.

TIP: Vzor kupní smlouvy o prodeji vozidla najdete zdarma na internetu.

Převod v registru silničních vozidel

Co je potřeba k převodu vozidla:

 1. osobní doklady obou smluvních stran (popř. plná moc s ověřeným podpisem),
 2. velký technický průkaz (TP), je-li k dispozici; od 1. 1. 2024 se k novým vozidlům TP nevydávají, stávající TP se postupně z oběhu stahují při prvním registračním úkonu provedeném po tomto datu,
 3. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz; od 1. 1. 2024 postupně v nové podobě nahrazující TP),
 4. sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; počínaje 1. 10. 2024 již nebude nutné zelenou kartu předkládat, pracovníci registru silničních vozidel ověří existenci pojištění odpovědnosti v databázi ČKP. Pro případ nenadálých komplikací s předáním a zobrazením dat doporučujeme mít zelenou kartu přesto u sebe jakožto náhradní způsob prokázání existence pojištění odpovědnosti,
 5. protokol o evidenční kontrole; s platností od 1. 3. 2023 již není zapotřebí předkládat tento protokol v jeho papírové podobě, existuje již v elektronické podobě. Úřad si tak informaci o provedené evidenční kontrole zjistí sám z informačního systému. Navíc se jeho platnost z původního 1 měsíce prodloužila na 1 rok. Tato nová, roční platnost se vztahuje zpětně i na již vydané doklady o evidenční kontrole,
 6. uhrazený správní poplatek za zápis změny vlastníka vozidla ve výši 800 Kč. V případě, že se novým vlastníkem stává jeho dosavadní provozovatel (např. po ukončení leasingové smlouvy), činí správní poplatek 50 Kč,
 7. v některých případech se hradí i ekologická daň.

Po prodeji vozidla je třeba (dle § 8 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) do 10 pracovních dnů podat žádost o zápis změny jeho vlastníka v registru silničních vozidel. Zápis změny vlastníka vozidla může provést jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (odbor dopravy). K převodu by mělo dojít na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka. Pokud se převodu nemohou zúčastnit obě smluvní strany, je možné, aby převod provedla pouze jedna ze stran, k tomu však bude potřebovat plnou moc s úředně ověřeným podpisem druhé strany.

Zde je třeba zmínit, že pokud po prodeji vozidla nezajistíte jeho převod v registru silničních vozidel sami a rozhodnete se udělit plnou moc k převodu kupujícímu (zejména jedná-li se o vám neznámou osobu), je ve vašem zájmu si ověřit, zda k řádnému převodu skutečně došlo, protože nedodržení 10denní lhůty pro převod vozidla může mít nežádoucí důsledky jak pro kupujícího, tak i pro prodávajícího.

Jedná se o přestupek, za který může správní orgán uložit pokutu až do 50 000 Kč. Navíc vám jako dosud evidovanému vlastníkovi vozidla hrozí i další nepříjemnosti (např. pokuty za dopravní přestupky, kterých se dopustí nový vlastník).

Pokud nedojde k převodu vozidla v registru silničních vozidel v uvedené lhůtě, je možné podat žádost o zápis změny vlastníka i bez součinnosti druhé strany (§ 8a zákona č. 56/2001 Sb.). Zde je však důležité upozornit na to, že v praxi pro vás bude poměrně obtížné (ne-li nemožné) bez spolupráce druhé strany docílit převodu vozidla, pokud již k vozidlu nebudete mít veškerou potřebnou dokumentaci.

Evidenční kontrola

Před převodem vozidla na nového vlastníka v registru silničních vozidel je zapotřebí absolvovat evidenční kontrolu. Smyslem této kontroly je zjistit, zda souhlasí skutečné údaje o vozidle (zejména číslo karoserie – VIN kód) s údaji zapsanými v technickém průkazu, resp. osvědčení o registraci vozidla.

Evidenční kontrola se provádí „na vozidlo“ (nikoliv „na osobu“), takže ji může zařídit jak prodávající, tak kupující. Nově, od 1. 3. 2023, se již nevydává papírový doklad o provedené evidenční kontrole. Veškeré informace jsou uchovávané již pouze v elektronické podobě. Při převodu vozidla si tak úřad zjistí veškeré potřebné informace z informačního systému sám. Zároveň se platnost této kontroly prodloužila z 1 měsíce na 1 rok, a to i zpětně na již vydané doklady.

V případech, kdy se novým vlastníkem stává jeho dosavadní provozovatel (např. po ukončení leasingové smlouvy), se provedení evidenční kontroly již nevyžaduje vůbec.

Ekologická daň

Pokud vozidlo spadá pod normu EURO 0, 1, 2, je potřeba zaplatit i ekologickou daň. Ekodaň se však platí u každého vozidla pouze jednou, proto pokud je v technickém průkazu již zaznamenáno, že ekodaň byla zaplacena, nebude ji nový majitel vozidla platit. Ekodaň může činit až 10 000 Kč. Držitelé průkazu ZTP jsou od ekodaně osvobozeni

Ukončení povinného ručení

Obecně platí, že pokud již nejste vlastníkem vozidla, resp. jeho provozovatelem (od 1. 4. 2024 přechází povinnost sjednání povinného ručení z vlastníka vozidla na jeho provozovatele), nemusíte k němu nadále platit povinné ručení.

Povinné ručení však nezaniká automaticky prodejem vozidla, ale až oznámením změny jeho vlastníka, resp. provozovatele, pojišťovně.