Jak správně prodat nebo koupit vozidlo a nemít strach z cizích pokut

 

Znáte to. Auto má jít do světa. Našel se kupec, který nabídl přijatelnou cenu.
Plácnete si, předáte mu klíčky, dostanete peníze, rozloučíte se a „hotovo“.

Jenže co to? Za pár měsíců přijde upomínka na několik set za parkování. Nebo v horším případě několik tisíc za vážnější přestupek. Nebo exekuce za nezaplacené povinné ručení a k tomu několikamilionová škoda. Všechno na vaše jméno a vaše staré auto.

Přijde vám, že je to scéna z nějakého špatného filmu? Není. Ve skutečnosti se odborníci dnes a denně setkávají se situacemi, kdy po prodeji vozidla nedošlo k zápisu změny vlastníka na registru vozidel (dále jen „převod“) a původní majitel potom musí řešit všechny následky způsobené novým vlastníkem.

Jak tomu předejít a nestat se jednou z obětí, vám poradí náš expert Honza Červenka.

 

Písemná kupní smlouva

Při prodeji sepište kupní smlouvu, kterou si pečlivě uschovejte. Podepsaná kupní smlouva je jasným důkazem o prodeji.

Nevíte, jak na správný formát kupní smlouvy vozidla? Vzor kupní smlouvy lze snadno dohledat na internetu.

Převod na registru vozidel

Při prodeji vozidla je ve vašem nejvyšším zájmu zajistit, aby skutečně k převodu došlo.

Doporučujeme převést vozidlo co nejrychleji a osobně. V žádném případě se nespoléhejte na nového vlastníka, že vše vyřídí. Převod můžete provést na jakémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Ukončení povinného ručení

Povinné ručení nezaniká automaticky, je třeba tuto skutečnost oznámit pojišťovně.

 

Podpisem kupní smlouvy to nekončí

  V první řadě, ačkoliv to občanský zákoník pro platné uzavření kupní smlouvy výslovně nevyžaduje, doporučujeme o prodeji vozidla sepsat písemnou kupní smlouvu, kterou si pečlivě uschovejte.
Kupní smlouva musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:
 
 1. identifikační údaje smluvních stran = prodávajícího a kupujícího (min. jméno, příjmení, datum narození, úplnou adresu bydliště)
 2. identifikaci předmětu koupě = vozidla (uveďte min. dva identifikační údaje o vozidle, ideálně však registrační značku, VIN i číslo velkého technického průkazu)
 3. datum prodeje
 4. podpisy smluvních stran
 5. kupní cenu, která však nemusí být stanovena výslovně

TIP: Vzor kupní smlouvy o prodeji vozidla najdete zdarma na internetu.

Převod na registru vozidel

Jaké dokumenty jsou potřeba k převodu vozidla:

 1. osobní doklady obou smluvních stran (popř. plná moc s ověřeným podpisem)
 2. velký technický průkaz
 3. malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla) 
 4. platná zelená karta
 5. protokol o evidenční kontrole
 6. uhrazený správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč
 7. v některých případech se hradí i ekologická daň

Po prodeji vozidla je třeba dle § 8 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, do 10 pracovních dní podat žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla na registru silničních vozidel. Zápis změny vlastníka vozidla může provést jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (odbor dopravy). K převodu by mělo dojít na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka. Pokud se převodu nemohou zúčastnit obě smluvní strany, je možné, aby převod provedla pouze jedna ze stran, k tomu však bude potřebovat plnou moc s úředně ověřeným podpisem druhé strany.

Zde je třeba zmínit, že pokud po prodeji vozidla nezajistíte jeho převod na registru sami a rozhodnete se udělit plnou moc k převodu kupujícímu (zejména jedná-li se o vám neznámou osobu), je ve vašem zájmu si ověřit, zda k řádnému převodu skutečně došlo, protože nedodržení 10denní lhůty pro převod vozidla může mít nežádoucí důsledky jak pro prodávajícího, tak kupujícího.

Jedná se o přestupek, za který může správní orgán uložit pokutu až do 50 000 Kč. Navíc vám, jako dosud evidovanému vlastníkovi, hrozí i další nepříjemnosti (např. pokuty za dopravní přestupky, kterých se dopustí nový vlastník).

Pokud nedojde k převodu vozidla na registru v uvedené lhůtě, je možné podat žádost o zápis změny vlastníka i bez součinnosti druhé strany (§ 8a zákona č. 56/2001 Sb.). Zde je však důležité upozornit na to, že v praxi pro vás bude poměrně obtížné (ne-li nemožné) bez spolupráce druhé strany docílit převodu vozidla, pokud již k vozidlu nebudete mít veškerou potřebnou dokumentaci (zejména protokol o evidenční kontrole). Je proto vhodné, abyste evidenční kontrolu s vozidlem absolvovali sami, ještě před prodejem vozidla. Z protokolu si udělejte ověřenou kopii pro případ, že budete následně postupovat dle § 8a zákona č. 56/2001 Sb. (zápis změny vlastníka bez součinnosti kupujícího).

Evidenční kontrola

Při převodu vozidla na nového vlastníka je třeba předložit na registru vozidel protokol
o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 30 dní. Smyslem je zjistit, zda souhlasí skutečné údaje o vozidle (zejména číslo karoserie – VIN kód) s údaji zapsanými
v technickém průkazu
. Evidenční prohlídku je vhodné absolvovat před prodejem vozidla. Evidenční kontrola se provádí na vozidlo (nikoliv „na osobu“), takže ji může zařídit jak prodávající, tak kupující.

Ekologická daň

Pokud vozidlo spadá pod normu EURO 0, 1, 2, je potřeba zaplatit i ekologickou daň. Ekodaň se však platí u každého vozidla pouze jednou, proto pokud je v technickém průkazu již zaznamenáno, že ekodaň byla zaplacena, nebude ji nový majitel platit. Ekodaň může činit až 10 000 Kč. Držitelé průkazu ZTP jsou od ekodaně osvobozeni. 

Ukončení povinného ručení

Obecně platí, že pokud již nejste vlastníkem vozidla, nemusíte k němu nadále platit povinné ručení. Povinné ručení však nezaniká automaticky prodejem vozidla, ale až oznámením změny vlastníka pojišťovně.

Registr požaduje při převodu vozidla doložit platnou zelenou kartu. Zde doporučujeme, aby byla pojistná smlouva uzavřena již na nového vlastníka z kupní smlouvy.