Způsobil jste svým vozidlem škodu v ČR?

Sdělte a na požádání doložte poškozeným:

 • své jméno, příjmení a adresu bydliště,
 • jméno, příjmení a adresu bydliště nebo jméno a adresu sídla vlastníka a provozovatele vozidla,
 • jméno a adresu sídla pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy, případně též adresu sídla pobočky pojistitele v ČR a
 • státní poznávací (registrační) značku vozidla, jehož provozem újma vznikla, nebo údaje umožňující jeho identifikaci (jde-li o vozidlo neregistrované).

Účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu Policii ČR, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběh a následky. Je vhodné použít formulář „evropský záznam dopravní nehody“, nicméně v praxi je zapotřebí pracovat se sadou těchto formulářů, které pojišťovny distribuují klientům, protože jde o samopropisovací papíry, které se po vyplnění a podpisu oběma účastníky nehody od sebe oddělí a každý účastník pak předá svou část pojišťovně. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.

Povinnost přivolat k dopravní nehodě Policii ČR máte, pokud při dopravní nehodě:

 • dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
 • dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100 000 Kč,
 • dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,
 • dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích nebo
 • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Policii ČR doporučujeme zavolat i tehdy, pokud mezi účastníky nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody a řádnému vyplnění záznamu o dopravní nehodě. Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací /registrační/ značku, příp. jiný identifikátor, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a údaje o svědcích dopravní nehody.

Bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

 • oznamte, že došlo ke škodní události, s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události,
 • předložte k této škodní události příslušné doklady,
 • oznamte, že proti Vám bylo uplatněno v souvislosti se škodní událostí právo na náhradu újmy nebo zahájeno správní nebo trestní řízení, pokud k takové skutečnosti došlo, a
 • v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.