Způsobil jste svým vozidlem škodu v ČR?

Sdělte poškozeným:

 • své jméno, příjmení a bydliště
 • jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla
 • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a číslo pojistné smlouvy
 • státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena

Účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Je vhodné použít formulář "evropský záznam dopravní nehody" nicméně v praxi je zapotřebí pracovat se sadou těchto formulářů, které pojišťovny distribuují klientům, protože jde o samopropisovací papíry, které se po vyplnění a podpisu oběma účastníky nehody od sebe oddělí a každý účastník pak předá svou část pojišťovně. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.

Povinnost přivolat k dopravní nehodě Policii ČR máte, pokud:

 • při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
 • k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných nebo na jiných věcech částku
  100 000,- Kč,
 • dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,
 • dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích nebo
 • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích;

Policii ČR doporučujeme zavolat i tehdy, pokud mezi účastníky nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody a řádnému vyplnění záznamu o dopravní nehodě (pozn.: výjezd Policie ČR k dopravním nehodám není zpoplatněn). Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

Zapište si jména a adresy řidičů ostatních účastníků nehody, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody.

Bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:

 • oznamte, že došlo ke škodní události, s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události,
 • předložte k této škodní události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.