Způsobil vám někdo v zahraničí škodu svým vozidlem?

Zjistěte si od škůdce nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů:

  • jeho jméno, příjmení a bydliště,
  • jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
  • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena,
  • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy,
  • číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost – kompletní údaje z její rubriky č. 3, 4.

S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte evropský záznam o dopravní nehodě (pokud je k dispozici). Pokud máte tento dokument k disposici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku. Jde o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést počet vyplněných bodů. Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody.

Vždy k dopravní nehodě zavolejte policii. V řadě zemí jsou však policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejobsáhleji.

Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele cizozemského vozidla se můžete obrátit buď:

  • přímo na příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce nebo
  • na národní Kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo - adresu, telefonní a faxové číslo najdete na webu Rady kanceláří anebo
  • pokud vám byla v zahraničí způsobena škoda po 1. 5. 2004 (včetně) cizozemským vozidlem registrovaným ve státech Evropského hospodářského prostoru - "EHP" (státy EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko), na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice – k jehož zjištění lze využít služeb našeho Informačního střediska - vstup k dispozici ZDE
  • pokud nedojde k identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce v ČR ve lhůtě 2 měsíců od vzniku dopravní nehody nebo k uspokojení Vašeho nároku nebo jeho odůvodněnému odmítnutí zahraničním pojistitelem (nebo jeho škodním zástupcem v ČR) ve lhůtě 3 měsíců od řádného uplatnění a prokázání nároku nebo k identifikaci vozidla, jehož provozem Vám byla způsobena škoda – zde však pouze v případě, že se jedná o škodu na zdraví nebo usmrcením můžete se obrátit na ČKP, abychom věc posoudili v roli kompenzačního orgánu České republiky. V takovém případě budeme od Vás potřebovat kompletní dokumentaci jak k dopravní nehodě, tak i k uplatňovaným nárokům.

Upozornění: pro všechny varianty platí, že pojistné plnění můžete legálně získat jen jednou. Doporučujeme tedy použít vždy jen jednu jedinou variantu, a v případě souběžného nebo postupného použití více variant vždy všechny oslovené subjekty řádně informovat o dosud podniknutých krocích a získaných částkách. V České republice a podobně v řadě dalších zemí je duplicitní získání úhrady protiprávní a může být považováno i za trestný čin pojistného podvodu.

Jestliže potřebujete obecnou informaci, jak postupovat, můžete se na nás obrátit - sice nemusíme být kompetentní k vyřízení Vaší záležitosti v zahraničí, ale můžeme se pokusit vám eventuelně poradit či pomoci.