Způsobil vám někdo v zahraničí škodu svým vozidlem?

Zjistěte si od škůdce a ověřte nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů:

 • jeho jméno, příjmení a adresu bydliště,
 • jméno, příjmení a adresu bydliště nebo jméno a adresu sídla vlastníka a provozovatele vozidla, jehož provozem újma vznikla,
 • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace tohoto vozidla nebo údaje umožňující jeho identifikaci (jde-li o vozidlo neregistrované),
 • jméno a adresu sídla pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou provozem vozidla, a
 • číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost – kompletní údaje z její rubriky č. 3, 4.

S ostatními účastníky dopravní nehody vyplňte evropský záznam dopravní nehody (ENFRDE). Pokud máte tento dokument k dispozici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku. Jde o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je důležité nejen formulář podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k dopravní nehodě a uvést počet vyplněných bodů. Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody.

Povinnost volat k dopravní nehodě policii může být v různých státech odlišná. V řadě zemí jsou policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody (újmy na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Pokud si nejste jisti, doporučujeme policii zavolat. Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření k dopravní nehodě. Zapište si jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel, údaje o těchto vozidlech (registrační značku, příp. jiný identifikátor, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a údaje o svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejobsáhleji.

Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za újmu řidiče nebo provozovatele cizozemského vozidla se můžete obrátit:

 • na škodního zástupce zahraničního pojistitele v ČR, pokud vám byla v zahraničí způsobena škoda vozidlem registrovaným ve státech evropského hospodářského prostoru – „EHP“ (státy EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko) nebo Švýcarsku; ke zjištění škodního zástupce lze využít naše informační středisko ZDE,
 • přímo na příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce nebo
 • na národní kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo – kontaktní údaje najdete na webu Rady kanceláří.

Na Českou kancelář pojistitelů se můžete obrátit, pokud:

 • nedojde k identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce v ČR ve lhůtě 2 měsíců od vzniku dopravní nehody,
 • nedojde k odůvodněnému odmítnutí zahraničním pojistitelem (nebo jeho škodním zástupcem v ČR) do 3 měsíců od řádného uplatnění nároku,
 • je pojišťovna, která má povinnost újmu uhradit, v úpadku či likvidaci nebo 
 • nedojde k identifikaci vozidla, jehož provozem Vám byla způsobena škoda; zde však pouze v případě, že se jedná o újmu na zdraví nebo usmrcením.

V takovém případě budeme od Vás potřebovat kompletní dokumentaci jak k dopravní nehodě, tak i k uplatňovaným nárokům.

Upozornění: Pro všechny varianty platí, že pojistné plnění můžete legálně získat jen jednou. Doporučujeme tedy použít vždy jen jednu jedinou variantu a v případě souběžného nebo postupného použití více variant vždy všechny oslovené subjekty řádně informovat o dosud podniknutých krocích a získaných částkách. V České republice a podobně v řadě dalších zemí je duplicitní získání úhrady protiprávní a může být považováno i za trestný čin pojistného podvodu.

Jestliže potřebujete obecnou informaci, jak postupovat, můžete se na nás obrátit – sice nemusíme být kompetentní k vyřízení Vaší záležitosti v zahraničí, ale můžeme se pokusit vám poradit či pomoci.