Doporučení při prodeji / koupi vozidla

 

ČKP musí při uplatňování nároků dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vycházet z údajů zapsaných v registru silničních vozidel. Denně se v této souvislosti setkáváme s případy, kdy vyjde najevo, že zápis v registru není aktuální – nedošlo k přepisu vozidla na nového vlastníka. Potom je na původním (dosud registrovaném) vlastníkovi, aby prodej vozidla a změnu vlastníka doložil. Komplikace nastávají v případě, kdy tuto skutečnost nemá čím doložit.

 

Pokud se tedy chystáte prodat nebo koupit vozidlo, máme pro Vás pár doporučení, jak nejlépe postupovat a na co si dávat pozor.

KUPNÍ SMLOUVA

V první řadě, ačkoliv občanský zákoník to pro platné uzavření kupní smlouvy výslovně nevyžaduje, doporučujeme o prodeji vozidla sepsat písemnou kupní smlouvu, kterou si pečlivě uschovejte.

Kupní smlouva musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

 • identifikační údaje smluvních stran = prodávajícího a kupujícího (min. jméno příjmení, datum narození, úplná adresa bydliště)
 • identifikace předmětu koupě = vozidla (uveďte min. 2 identifikační údaje o vozidle, ideálně však SPZ, VIN i číslo velkého technického průkazu)
 • datum prodeje
 • podpisy smluvních stran
 • kupní cena, která však nemusí být stanovená výslovně.

TIP: Vzor kupní smlouvy o prodeji vozidla najdete zdarma na internetu.

 

PŘEPIS NA REGISTRU

Po prodeji vozidla je třeba dle § 8 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích do 10 pracovních dní podat žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla na registru silničních vozidel. Nově může zápis změny vlastníka vozidla provést jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (odbor dopravy), už tedy není třeba tuto věc řešit pouze v místě bydliště prodávajícího.

K přepisu by mělo dojít na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka. Pokud se přeregistrace nemůžou zúčastnit obě smluvní strany, je možné, aby změnu vlastníka provedla pouze jedna ze stran, k tomu však bude potřebovat plnou moc s úředně ověřeným podpisem druhé strany.

 

Zde je třeba zmínit, že pokud po prodeji vozidla nezajistíte přepis vozidla na registru sami a rozhodnete se udělit plnou moc k přepisu kupujícímu (zejména jedná-li se o Vám neznámou osobu), je ve Vašem zájmu si ověřit, zda k řádnému přepisu skutečně došlo, protože nedodržení uvedené 10 denní lhůty pro přepis vozidla může mít nežádoucí důsledky jak pro prodávajícího tak kupujícího. Jedná se o přestupek, za který může správní orgán uložit pokutu až do 50.000 Kč. Navíc Vám, jako dosud evidovanému vlastníkovi, hrozí i další nepříjemnosti (např. pokuty za dopravní přestupky, kterých se dopustí nový vlastník).

Pokud nedojde k přepisu vozidla na registru v uvedené lhůtě, je možné podat žádost o zápis změny vlastníka i bez součinnosti druhé strany (§8a zákona č. 56/2001 Sb.). Zde je však důležité upozornit na to, že v praxi pro Vás bude poměrně obtížné (ne-li nemožné) bez spolupráce druhé strany docílit přepisu vozidla, pokud již k vozidlu nebudete mít veškerou potřebnou dokumentaci (zejm. protokol o evidenční kontrole). Vhodné proto je, abyste evidenční kontrolu s vozidlem absolvovali sami ještě před prodejem vozidla. Protokol o provedení evidenční kontroly vozidla si nechali úředně ověřit a měli protokol k dispozici pro případ, že budete následně postupovat dle § 8a zákona č. 56/2001 Sb. (zápis změny vlastníka vozidla bez součinnosti kupujícího).

Co je tedy k přepisu vozidla potřeba:

 1. osobní doklady obou smluvních stran (popř. plná moc s ověřeným podpisem)
 2. velký technický průkaz
 3. malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 4. platnou zelenou kartu
 5. protokol o evidenční kontrole
 6. doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu (v případě postupu dle §8a)
 7. uhradit správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč
 8. v některých případech se hradí i ekologická daň.

Evidenční kontrola

Při registraci vozidla na nového vlastníka je třeba předložit protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 30 dní. Smyslem je zjistit, zda souhlasí skutečné údaje o vozidle (zejména číslo karoserie - VIN kód) s údaji zapsanými v technickém průkazu. Evidenční prohlídku je vhodné absolvovat pár dní před prodejem vozidla (viz důvody výše) neboť stanice STK nemusí být otevřeny o víkendech. Nově se však evidenční kontrola provádí na vozidlo (nikoliv „na osobu“), takže ji může zařídit jak prodávající, tak kupující.

Ekologická daň

Pokud vozidlo spadá pod normu EURO 0, 1, 2, je potřeba zaplatit i ekologickou daň. Ekodaň se však platí u každého vozidla pouze jednou, takže pokud je v technickém průkazu již zaznamenáno, že ekodaň byla zaplacená, nebude ji nový majitel platit. Ekodaň může činit až 10 000 Kč. Držitelé průkazu ZTP jsou od ekodaně osvobozeni.

UKONČENÍ POVINNÉHO RUČENÍ

 

Obecně platí, že pokud již nejste vlastníkem vozidla, nemusíte k němu nadále platit povinné ručení. Povinné ručení však nezaniká automaticky prodejem vozidla, ale až oznámením změny vlastníka pojišťovně.

Registr požaduje při přepisu vozidla doložit platnou zelenou kartu. Zde doporučujeme, aby byla pojistná smlouva uzavřena již na nového vlastníka z kupní smlouvy.

Doporučení na závěr: Pokud možno, nepředávejte vozidlo ani doklady k vozidlu a neukončujte povinné ručení, dokud nebude vozidlo přepsáno na nového vlastníka. Nespoléhejte na nového vlastníka, že za Vás vše vyřídí. Přepis na registru vozidel si raději zajistěte sami. Vyhnete se tak případným budoucím problematickým situacím, které jsou někdy velmi těžko řešitelné.