ČKP

Česká kancelář pojistitelů je profesní organizací pojišťoven, kterým bylo uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinného ručení). Spravuje garanční fond a fond zábrany škod, provozuje hraniční pojištění, informační středisko pro poškozené, Linku pomoci řidičům 1224, Nehodové centrum pojišťoven a zabezpečuje plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona č. 168/1999 Sb., který tuto problematiku upravuje. Česká kancelář pojistitelů vstupuje do hry v případech, kdy škodu způsobí nepojištěný řidič, aby z garančního fondu uhradila poškozeným jejich oprávněné nároky a následně vymáhala škodu na viníkovi. Kancelář rovněž řeší případy, kdy došlo k újmě na zdraví nebo usmrcení osob při nehodě způsobené nezjištěným pachatelem.

Garanční fond ČKP

Z garančního fondu se poškozenému vyplácí plnění v případě jeho poškození jinou osobou při provozu vozidla. Garanční fond je spravován ČKP a přispívají do něj členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků, jejichž výše se určuje podílem pojišťoven na trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla měřeným počtem pojištěných vozidel v příslušných kategoriích. Členské příspěvky jsou stanovovány na kalendářní rok dopředu tak, aby byla zabezpečena likvidita garančního fondu ČKP (schopnost hradit splatné nároky poškozených).

Hraniční pojištění

Vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb. Toto pojištění se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území ČR zaplacením pojistného na dobu 15 dní.

Likvidace pojistné události

Soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění a jeho výplatou.

Oprávněná osoba

Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Plnění

Peněžní částka vyplacená pojistitelem jako náhrada vzniklé škody.

Pojistník

Ten, kdo uzavřel pojistnou smlouvu s pojišťovnou, tedy v povinném ručení vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla (nebo řidič cizozemského vozidla).

Pojištění odpovědnosti/povinné ručení

Z povinného ručení jsou hrazeny škody na majetku, zdraví, životě, nebo škody, které mají formu ušlého zisku, jež řidič způsobí třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Toto pojištění upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Pojištěný

Je dle zákona ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje. To je každá osoba, která bude odpovídat za škody způsobené provozem pojištěného vozidla. Tedy i řidič, který není vlastníkem pojištěného vozidla a vozidlo si jen půjčil. Je to ale i ten, kdo způsobil škodu vozidlem, které použil neoprávněně. V tomto případě má však pojišťovna nárok na náhradu pojistného plnění, které za něj zaplatila.

Poškozený

Je ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má nárok na náhradu škody podle tohoto zákona. (Vlastník vozidla se může stát poškozeným pouze v případě, pokud mu byla jeho vozidlem způsobena škoda na zdraví a pokud vozidlo řídila jiná osoba.)

Rada kanceláří

Rada kanceláří je zastřešující instituce systému zelené karty, jejímiž členy jsou národní kanceláře, které na systému zelené karty participují.

Škodní událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Vozidlo

Vozidlem pro účely pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus. Za vozidlo se nepovažuje vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěší osobou, jízdní kolo a koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl.

Zelená karta

Mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Systém bonus/malus

Pojišťovny jsou ze zákona č.168/1999 Sb. § 3b povinné zohlednit při výpočtu výše pojistného váš bezškodný průběh v předchozích pojistných obdobích. Tento systém jednoznačně zvýhodňuje a motivuje řidiče k jízdě bez nehod. Ti, co jezdí beze škod, získávají slevu na pojistném (tzv. bonus).
Jestliže řidič naopak nesplní podmínky stanovené ve smlouvě nebo provozem vozidla způsobil škodu, může pojišťovna uplatnit přirážku k pojistnému (tzv. malus).
Pojišťovny stanovují podmínky získání bonusu v pojistných podmínkách a mohou se u jednotlivých pojišťoven lišit. Proto je vždy vhodné pro správné rozhodnutí srovnat více konkurenčních nabídek.  

Zánik smlouvy

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká:
  • písemným oznámením změny vlastníka pojišťovně
  • fyzickým zánikem vozidla nepodléhajícího evidenci vozidel
  • vyřazením vozidla z provozu dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • odcizením vozidla
  • uplynutím lhůty pro zaplacení dlužného pojistného stanovené pojistitelem v upomínce
  • výpovědí
  • dohodou
  • uplynutím doby, na níž byla pojistná smlouva sjednána

Změna vlastníka (prodej vozidla/smrt majitele)

Při změně vlastnictví vozidla pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nepřechází na nového vlastníka. Nový vlastník má povinnost uzavřít svou vlastní pojistnou smlouvu. Motoristé se často mylně domnívají, že k zániku pojištění odpovědnosti dochází změnou vlastníka při prodeji vozidla. Podle platné právní úpravy však k němu dochází až v okamžiku, kdy je změna vlastnicví oznámena pojišťovně.

Přehled povinností, které zákon ukládá původnímu i novému vlastníku vozidla

Původní i nový vlastník musí splnit svou povinnosti vůči registru silničních vozidel a do 10 pracovních dnů od změny vlastnictví (čím dříve, tím lépe) požádat o zápis změny vlastníka v registru vozidel. Původní vlastník pak musí své pojišťovně oznámit změnu vlastníka vozidla a odevzdat jí zelenou kartu.

Zánik vozidla

Zanikne-li vozidlo, které podléhá evidenci vozidel, je dnem zániku pojištění den zápisu zániku vozidla v registru vozidel. Zanikne-li vozidlo, které nepodléhá registraci vozidel, pak smlouva zaniká již samotným fyzickým zánikem vozidla. O fyzický zánik se jedná v případě totálního zničení vozidla, jeho sešrotování nebo i rozebrání na náhradní díly.
Zánik vozidla je nutné pojišťovně oznámit a doložit. Doložit zánik fyzické existence vozidla lze například potvrzením o ohledání místa, kde k zániku vozidla došlo, a které vystavil k tomu kompetentní subjekt, potvrzením o sešrotování či rozebrání vozidla, příp. pokud takový doklad není k dispozici, čestným prohlášením vlastníka vozidla. Pojistník musí po zániku smlouvy pojišťovně bez zbytečného odkladu odevzdat zelenou kartu.

Vyřazení vozidla z provozu

Jestliže příslušný orgán registrace vozidla vyřadí vozidlo z provozu, zaniká pojištění odpovědnosti dnem účinnosti takového rozhodnutí. Také v tomto případě vlastník vozidla musí bez zbytečného odkladu své pojišťovně rozhodnutí oznámit a odevzdat zelenou kartu.

Odcizení vozidla

Odcizení vozidla je situace, kdy vlastník vozidla nemůže v důsledku protiprávního jednání jiné osoby vykonávat svá vlastnická práva z důvodů na něm nezávislých a tento stav se jeví jako trvalý. Spolu s krádeží je za odcizení považována i loupež, zpronevěra a podle okolností i neoprávněné užívání vozidla.

Odcizením vozidla pojištění odpovědnosti zaniká, přičemž nelze-li dobu odcizení přesně určit, je rozhodující okamžik, kdy oznámení o odcizení vozidla přijala Policie České republiky. Nestačí tedy komunikovat např. s městskou policií, ale je nutné odcizení vozidla oznámit Policii České republiky. Policie České republiky však v takovém případě nemá vůči pojišťovně žádnou oznamovací povinnost, a je tedy opět věcí pojistníka, vlastníka nebo provozovatele odcizeného vozidla bez zbytečného odkladu ohlásit tuto skutečnost své pojišťovně.

Nezaplacení dlužného pojistného

Pokud pojistník ve lhůtě stanovené pojišťovnou k zaplacení dlužného pojistného dlužné pojistné nezaplatí, pojištění odpovědnosti zaniká dnem následujícím po uplynutí lhůty. Lhůta musí být minimálně 1 měsíc a před jejím uplynutím ji lze dohodou prodloužit. Je tedy v zájmu každého motoristy včas a v plné výši platit pojistné. I v případě zániku pojištění odpovědnosti pro nezaplacení pojistného má pojistník za povinnost vrátit pojišťovně doklad o pojištění odpovědnosti a zelenou kartu a dlužné pojistné doplatit.

Výpověď pojistné smlouvy jedním z jejích účastníků

Z ustanovení zákona o pojistné smlouvě vyplývá, že pojištění odpovědnosti, u kterého je sjednáno běžné pojistné (tj. pojistné, které se platí za příslušná pojistná období), zanikne výpovědí ke konci pojistného období. Důležité je, aby byla výpověď dána pojistníkem nebo pojistitelem ve lhůtě 6 týdnů před jeho uplynutím.

Dohoda obou účastníků pojistné smlouvy

Pojištění zanikne, dohodnou-li se na tom obě strany, tedy pojistník s pojistitelem.

Uplynutí doby, na níž byla pojistná smlouva sjednána

Pokud z konkrétního obsahu pojistné smlouvy vyplývá, že byla sjednána na dobu určitou, tzn., že její konec byl určen konkrétním časovým údajem, pojištění zanikne k určenému datu.

Co čeká majitele/provozovatele nepojištěného vozidla?

Pokud motorista s nepojištěným vozidlem způsobí škodu, je poškozenému uhrazeno pojistné plnění z garančního fondu ČKP. Tuto částku však ČKP následně na viníkovi vymáhá zpět. Částky vyplacené poškozeným se mohou vyšplhat až do výše desítek mil. Kč, a proto není moudré riskovat a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla podceňovat.

Sankce za nepředložení zelené karty

Mít u sebe platnou zelenou kartu, kterou se prokazuje pojištění, musí mít každý řidič vozidla. Pokud při silniční kontrole zelenou kartu nepředloží nebo není platná (např. uvedena nesprávná či neaktuální registrační značka vozidla nebo skončila platnost), jde o přestupek, který s řidičem může vyřešit na místě policista uložením blokové pokuty ve výši 1500 Kč. Proto je důležité, aby si motorista hlídal správnost údajů na zelené kartě, a pokud například změní registrační značku svého vozidla, aby změnu ohlásil své pojišťovně a požádal o novou zelenou kartu. Pokud není přestupek vyřešen Policií ČR na místě a je postoupen do správního řízení, může v něm být uložena pokuta od 1500 do 3000 Kč. 

Neuzavření pojištění po zániku pojištění předchozího

Pokud z jakéhokoli důvodu zanikne pojištění, má vlastník vozidla povinnost vozidlo buď řádně pojistit, nebo odevzdat registrační značky a osvědčení o registraci místně příslušnému registru vozidel. Málokdo si uvědomuje, že vlastník a provozovatel vozidla ručí i za situace, kdy je např. vozidlo v komisním prodeji v bazaru (pak postačí neopatrnost osoby při předváděcí jízdě anebo špatné zabrzdění vozidla u prodejce) a způsobená škoda může být nemalá. Za vzniklou škodu pak odpovídá vlastník/provozovatel vozidla.

Provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti

Pokud je vozidlo provozováno bez „povinného ručení“, jde o přestupek, za který je ukládána pokuta od 5000 do 40 000 Kč. To platí i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci!
Pokud vlastník nechce vozidlo používat a tedy ani platit povinné ručení, musí odevzdat registrační značku a osvědčení o registraci vozidla na registr vozidel a vozidlo odstavit mimo veřejně přístupnou komunikaci. Za veřejně přístupnou komunikaci může být ale považována i plocha autobazaru, odstavné parkoviště, či jiné soukromé prostory, kam má veřejnost volný přístup.

Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky

V některých případech má pojišťovna proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za pojištěného plnila i když bylo vozidlo pojištěno. Jedná se o případy, kdy bylo vozidlo řízeno osobou pod vlivem alkohol, osobou bez platného řidičského oprávnění, pokud stav vozidla neodpovídal požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, pokud byla škoda způsobena úmyslně a podobně.
Upozornění: Uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Vždy záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven, které naleznete na jejich webových stránkách.